Menu
Your Cart

This website uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to their use.

Privacy Policy

Obchodní podmínky a reklamační řád

Níže uvedené obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné pro nákup v internetovém obchodě oreganovy-olej.cz, jehož dodavatelem je společnost All in One service s.r.o.,  IČO: 27107973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka číslo 96810.

Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí platnou legislativou České republiky, pro fyzické osoby nepodnikatele Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby pak Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., všechny uvedené zákony ve znění pozdějších právních předpisů.


Obchodní podmínky


Uzavření smlouvy


K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím, ve které kupující vyplní druh zboží, počet kusů, cenu a zvolí si místo dodání, způsob dopravy a úhrady objednaného zboží. Kupující odesláním objednávky také stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.


Dodací lhůty


Objednané zboží, které je skladem, expedujeme během 2 pracovních dní. U zboží, které skladem není, je v této lhůtě kupující informován o době možného dodání. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu, kterou potřebuje přepravce pro dodání zboží na Vámi určenou adresu.


Cena


Zboží je dodáváno za ceny platné v době odeslání objednávky. Akční ceny jsou omezeny oznámenou dobou jejich platnosti, či do vyprodání zásob, pokud prodejce neuvádí jinak.


Místo dodání, výše úhrady dopravného a balného.


Kupující si sám zvolí způsob dodání zboží v objednávce:


Ceník poštovného a balného (od ledna 2013)


- Dobírka České pošty (obchodní balík)
doba dodání 1 - 2 pracovní dny od vyexpedování objednávky
cena 100,- Kč (vč. DPH)


- Platba na účet předem - Doprava prostřednictvím České pošty
informace k platbě vám budou zaslány e-mailem před odesláním zboží
doba dodání 1 - 2 pracovní dny od vyexpedování objednávky
cena 80,- Kč (vč. DPH)


Ceník poštovného mimo ČR: Platba předem (převodem na účet, službu dobírky neposkytujeme.). Částka poštovného je 150,- Kč


Z expedičních poplatků si účtujeme pouze dopravné, balné máte u nás zdarma. Zboží, které je přepravováno prostřednictvím externího přepravce, je baleno do ochranných obalů tak, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží je vždy viditelně identifikováno štítkem. V případě, že dojde k odmítnutí kupujícím převzít zásilku, vyhrazuje si prodejce právo na kupujícím vymáhat náhradu škody způsobenou tímto chováním.


Platební podmínky


Cenu za objednané zboží hradí kupující:


Hotově při převzetí zásilky dodané dopravcem - Českou poštou.V určených případech je možná platba na bankovní účet.


Odstoupení od smlouvy


Náš internetový obchod poskytuje zákazníkovi v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní, počítanou ode dne jeho převzetí, na vrácení zboží a to bez udání důvodu. Podle Vašeho přání Vám budou vráceny peníze, či zboží vyměníme za jiné. V případě odstoupení od smlouvy kupující na vlastní náklady zašle nazpět zboží v původním obalu se všemi průvodními dokumenty včetně průvodního dopisu. Zboží, které bude zasláno zpět na dobírku, NEBUDE prodávajícím přijato.


Zpět nelze přijmout zboží, které již bylo částečně spotřebováno, je neúplné či poškozené.


Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel či právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě tedy není možné odstoupení kupujícím od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů!


Prodávající si v níže uvedeném případě vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od kupní smlouvy:


Pokud se jedná o kupujícího, který opakovaně nepřebírá jím objednané zboží a způsobuje tak prodávajícímu škodu.


Vrácení zboží a peněz


Máte právo nepoužité zboží v originál-nepoškozeném obalu do 14 dnů od jeho převzetí vrátit bez udání důvodu.


Zboží zpět zašlete v jeho originálním obalu jako obyčejnou zásilku, ne na dobírku. Přiložte kopii faktury, nebo alespoň číslo dokladu a číslo účtu na který Vám máme poslat peníze.


Ve lhůtě 30 dnů od zrušení smlouvy budou kupujícímu vráceny peníze a to jím zvoleným způsobem:


Inkasní složenkou, nebo na bankovní účet kupujícího.


Podmínky pro vrácení peněz


  • zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
  • odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
  • ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit
  • vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za námi a vámi zaplacené poštovné


Fakturace


Chceme se chovat šetrně k životnímu prostředí, z tohoto důvodu nezasíláme faktury, ale můžete si je prohlédnout na svém účtu, kde najdete kompletní historii vašich objednávek.  Pokud potřebujete poklad s razítkem, rádi Vám ho na vyžádání zašleme.


Reklamační řád


Reklamační řád internetového obchodu oreganovy-olej.cz reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dána u každého zboží v katalogu. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží činí 24 měsíců (§ 620 odst. 1 Obč.Z.). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.


Záruku nelze uplatnit v těchto případech:


  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výboje
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu


Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.


Způsob reklamace
Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Termíny pro vyřízení reklamace
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


Náklady reklamace
V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.


Vyřízení reklamace


Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30-ti dnů od jejího přijetí. Pokud tato nebude dodržena, zákazník má právo na zcela nové zboží či odstoupení od smlouvy s navrácením peněz. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací – náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodejci.


Ochrana osobních údajů


Zpracování osobních údajů se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v databázi prodejce a to až do odvolání učiněného kupujícím písemnou formou. Osobní údaje slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty ani jinak zpřístupněny třetí osobě. Výjimku tvoří poskytnutí těchto údajů v nezbytném rozsahu externímu přepravci, který bude zásilku kupujícímu doručovat.


Informace o přípravku


Podrobné informace o jednotlivých přípravcích jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů. Vždy je nutné pečlivě prostudovat příbalový leták! Dále upozorňujeme, že doprovodné fotografické obrázky jsou pouze ilustrativní a nemohou být důvodem k reklamaci.


Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 01.01.2017 do odvolání.